Autor stránek

Autor stránek

Beránci pasoucí se u Pána Ježíše
Zde může být text o autorovi

Pěkný den milý návštěvníku!

-PŘÍCHODEM NAŠEHO SPASITELE JEŽÍŠE KRISTA.ON ZLOMIL MOC SMRTI A ZJEVIL NEPOMÍJEJÍCÍ ŽIVOT V EVANGELIU.
„Blaze těm, kteří slyší Boží slovo a zachovávají je.“ Lukáš 11,28
u.jpg
Pokud se vám naše stránky líbí tak se můžete podívat ještě na....
CO ODDĚLUJE ČLOVĚKA OD BOHA?  13.03kB
KLIKNI A OBJEVÍ SE TI POHYBLIVÝ OBRÁZEK
Vyznání víry

Bible má 66 knih Staré a Nové Smlouvy je Boží Slovo v písemné formě. Autorem je Bůh, který ho zjevil skrze Ducha Svatého svým služebníkům,kteří to vše zapsali.Písmo je pravdivé, neobsahuje omyly a je nejvyšším měřítkem a autoritou pro každého člověka.

Bůh je jediný, všemohoucí. Zjevil se ve třech osobách: Otec, Syn, Duch Svatý

Ježíš Kristus je Boží Syn, který přišel na Zemi jako skutečný člověk narozený z panny. Byl bez hříchu,ale jako Bůh i člověk zároveň. Byl ukřižován, zemřel, třetího dne byl vzkříšen, vystoupil na nebesa a získal veškerou moc na nebi i na zemi. Opět nastolí úplnou Boží vládu.

Boží království Je to jedno z nejdůležitějších poselství Bible. Králem je Ježíš Kristus, který získal svrchovanou pravomoc a v současnosti má tuto skutečnost církev zvěstovat všem lidem. Na konci času znovu Ježíš Kristus přijde - jednak aby vzal svoji církev z této země, jednak aby nastolil svojí vládu v tisíciletém království. Po ukončení tisíciletého království budou definitivně poraženi všichni Boží nepřátelé a bude obnoveno věčné Boží království.

Člověk byl stvořen k Božímu obrazu, aby žil v obecenství s Bohem a uctíval Jej a vládl nad veškerým stvořením. První člověk – byl Adam a Eva byla svedena ke hříchu Satane m, který se ještě před stvořením člověka vzbouřil proti Bohu. Tak se člověk dostal do otroctví hříchu a smrti.

Vykoupení ze hříchu zajistil člověku Ježíš Kristus svojí smrtí. Toto vykoupení může člověk přijmout vírou. Je to jediný způsob, jak může člověk uniknout věčnému zatracení.

Spasení - záchrana je člověku dána vykoupením Ježíše Krista. Aby byl člověk spasen, je třeba, aby vírou přijal oběť Ježíše Krista, odvrátil se od hříchu (učinil pokání), vyznal Ježíše Krista i před lidmi jako svého Pána a Spasitele, byl pokřtěn ve vodě. K plnohodnotnému životu každého věřícího patří také přijetí Ducha Svatého (křest v Duchu Svatém).

Církev je souhrnem všech vykoupených lidí. Církev, jejíž hlavou je Ježíš Kristus, je vedena, spravována a organizována Božími služebníky. V současnosti se jedná o to, aby odchylky v uspořádání církve od tohoto Božího pohledu byly napraveny.

Vzkříšení je naprosto jistá budoucí událost. Vzkříšeni budou všichni lidé - spravedliví k věčnému životu v Božím království, bezbožní k soudu a k věčnému zatracení.

Boží soud nad lidmi je rovněž jistá a nevyhnutelná skutečnost, ke které na konci historie dojde. Bůh bude soudit všechny lidi, ovšem jinak bude soudit ty, kteří přijali milost a odpuštění v Ježíši Kristu, a ty kdo toto odmítli a nepřijali.

Zdroj:KS.Nový ŽivotŽádný psychologický, filosofický či pedagogický systém není schopen předat životní moudrost evangelia, která je zakotvena v Kristově kříži.

Tyto teoretické systémy odvádějí od pravdivého následování Krista a vážně nepočítají ani se smrtí ani se soudem ani s věčností.

2.Korintským,13

Jsou to falešní apoštolové, nepoctiví dělníci, přestrojení za apoštoly Kristovy.

14 A není divu, vždyť sám satan se převléká za anděla světla;

15 není tedy nic překvapujícího na tom, že se jeho služebníci převlékají za služebníky spravedlnosti.Životní filosofie postavená na evangeliu

je v podstatě moudrostí, jak projít tímto krátkým životem, který je duchovním bojem, abychom neztratili život věčný. V tomto boji se rozhoduje: buď dosáhneme věčného života nebo upadneme do věčného zatracení od Boha.

Efezským 6,19 aby mi bylo dáno pravé slovo, kdykoliv promluvím. Tak budu moci směle oznamovat tajemství evangelia,

Dědičný hřích v nás

zatemňuje objektivní pravdu, takže se člověk činí nejvyšší normou. V podstatě stojí před volbou, zda bude poslouchat Boha, Jeho přirozený zákon v nás (svědomí), desatero a evangelijní rady, anebo si bude sám určovat, co je dobré a co zlé. To je však démonské sebezbožštění (ateizmus, buddhismus...).

1. Jan 3,8 Kdo však se dopouští hříchu, je z ďábla, protože ďábel od počátku hřeší. Proto se zjevil Syn Boží, aby zmařil činy ďáblovy.

Církevní lidé,

kteří se vpravdě nestali Kristovými učedníky a svědky, nemohou mít Boží moudrost, protože ta je spojena s křížem, na který musí být přibit náš starý člověk, tedy naše nevěra, duchovní slepota a svévolnost. Do tohoto bodu (spoluukřižování s Kristem) se máme denně několikrát vracet, jinak se nemohou rozvíjet duchovní dary a služby a rovněž Boží moc je tak v církvi svázaná.

Jan 3,5 Ježíš odpověděl: „Amen, amen, pravím tobě, nenarodí-li se kdo z vody a z Ducha, nemůže vejít do království Božího.

Titovi 3,5 On nás zachránil ne pro spravedlivé skutky, které my jsme konali, nýbrž ze svého slitování; zachránil nás obmytím, jímž jsme se znovu zrodili k novému životu skrze Ducha svatého.

Efezs.4,22 Odložte dřívější způsob života, staré lidství, které hyne klamnými vášněmi,

23 obnovte se duchovním smýšlením,

24 oblečte nové lidství, stvořené k Božímu obrazu ve spravedlnosti a svatosti pravdy.

Posuň PC myšku na obrázek a objeví se ti veršík
Jan 14,6  Ježíš mu odpověděl: „Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.
Jan 14,6 Ježíš mu odpověděl: „Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.
Nechte si zasílat novinky přímo do Vaší emailové schránky
Neboť Bůh tak miloval svět,že
dal svého jediného Syna,aby
žádný,kdo v něho věří,
nezahynul,ale měl život věčný.

Vstal Ježíš Kristus z mrtvých?

Nevím (17 | 8%)
Zápatí stránek
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one