Autor stránek

Autor stránek

Beránci pasoucí se u Pána Ježíše
Zde může být text o autorovi

Pěkný den milý návštěvníku!

-PŘÍCHODEM NAŠEHO SPASITELE JEŽÍŠE KRISTA.ON ZLOMIL MOC SMRTI A ZJEVIL NEPOMÍJEJÍCÍ ŽIVOT V EVANGELIU.
„Blaze těm, kteří slyší Boží slovo a zachovávají je.“ Lukáš 11,28
u.jpg
Pokud se vám naše stránky líbí tak se můžete podívat ještě na....
CO ODDĚLUJE ČLOVĚKA OD BOHA?  13.03kB
KLIKNI A OBJEVÍ SE TI POHYBLIVÝ OBRÁZEK
Protestantismus -

jeden ze základních směrů křesťanství. Oddělil se od katolicismu v průběhu reformace v 16. století. Sdružuje velké množství samostatných církví a denominací (luteránství, kalvinismus, anglikánskou církev, metodisty, baptisty, adventisty).

Typickými znaky protestantismu jsou odmítání zásady oddělování laiků a kněží, zřeknutí se složité církevní hierarchie, zjednodušení kultu, odsouzení mnišství a celibátu.

Protestantismus NEUZNÁVÁ- kult bohorodičky, svatých, andělů, svatých obrazů a soch.

Ze svátostí uznává jen křest a přijímání. Jediným pramenem víry a jedinou autoritou je pro protestantismus Bible, což zahrnuje odmítání církevních tradic a papežské autority.
Křest uznávají protest.církve pouze jako ponoření dle Nového zákona a NE pokropení malých novorozenců,toto v Bibli nemá oporu.

Význam slova „křtít"

Řecké sloveso baptizo je odvozeno ze slovesa bapto, které znamená „ponořit do nebo pod . Když se sloveso křtít vztahuje na křest vodou, je v něm obsažena myšlenka ponoření nebo pohroužení člověka pod vodu.

V Novém zákoně se sloveso křtít používá 1. ve vztahu ke křtu vodou (např. Mt 3,6; Mk 1,9; Sk 2,41); 2. jako obraz Kristova utrpení a smrti (Mt 20,22.23; Mk 10,38.39; L 12,50); 3. v souvislosti s příchodem Ducha svatého (Mt 3,11; Mk 1,8; L 3,16, J 1, 33; Sk 1,5; 11,16) a 4. při obmytí nebo rituálním umývání rukou (Mk 7,3.4; L 11,38). Tento čtvrtý výskyt označuje umývání pro očištění ceremoniální nečistoty a neospravedlňuje křest politím.
Písmo používá podstatné jméno křest jak pro křest vodou, tak i pro Kristovu smrt (Mt 3,7; 20,22).
Křest v Novém zákoně-Případy křtu vodou v Novém zákoně zachycují i konkrétní zprávy o křtu ponořením. Čteme, že Jan křtil v řece Jordánu (Mt 3,6; srov. Mk 1,5) a „v Ainon, blízko Salim, protože tam byl dostatek vody (J 3,23). Pouze křest ponořením vyžaduje „dostatek vody .

Jan pokřtil Ježíše ponořením. Pokřtil ho „v Jordánu a po křtu Ježíš „vystoupil z vody (Mk 1,9.10; srov. Mt 3,16). (11)

Apoštolská církev také křtila ponořením. Když evangelista Filip křtil etiopského dvořana, oba „sestoupili do vody a „vystoupili z vody (Sk 8,38.39).

Křest v dějinách. V předkřesťanském období křtili židé své prozelyty ponořením. Esejci v Kumránu také praktikovali ponoření, a to jak pro členy tak i pro nově obrácené.

Význam křtu-

Křest je čin poslušnosti a přikázání Kristu,je to především vstup na cestu s Bohem.Naše Staré já umírá a znovuzrodíme se k novotě života,kde počítáme s Kristem na každý den.
Připomíná nám, že jsme zemřeli hříchu a nemáme v něm setrvat, protože jsme byli osvobození. Křest je vstupem na cestu nového života, je to život s Bohem a pro Boha.Křest nám připomíná závazek ke službě a věrnosti Bohu.
Je to veřejný závazek víry v následování Ježíše Krista,vědomé obrácení se k Bohu.Jít za Kristem je osobní rozhodnutí člověka a svědectví naší víry v Krista.
Je to vlastně pohřbení starého já,jsme pohřbeni v smrt Kristovu a jako on zmrtvýchvstal,také i my už neotročíme hříchu,ale jsme znovuzrozeni k životu s Kristem.

Protestantské církve hrají vedoucí úlohu v ekumenickém hnutí. Nejpočetnější protestantské církve dnes působí v USA, Velké Británii, Německu, skandinávských zemích, Finsku, Švýcarsku, Nizozemsku a v Kanadě.
Nechte si zasílat novinky přímo do Vaší emailové schránky
Neboť Bůh tak miloval svět,že
dal svého jediného Syna,aby
žádný,kdo v něho věří,
nezahynul,ale měl život věčný.

Vstal Ježíš Kristus z mrtvých?

Nevím (17 | 8%)
Zápatí stránek
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one