Autor stránek

Autor stránek

Beránci pasoucí se u Pána Ježíše
Zde může být text o autorovi

Pěkný den milý návštěvníku!

-PŘÍCHODEM NAŠEHO SPASITELE JEŽÍŠE KRISTA.ON ZLOMIL MOC SMRTI A ZJEVIL NEPOMÍJEJÍCÍ ŽIVOT V EVANGELIU.
„Blaze těm, kteří slyší Boží slovo a zachovávají je.“ Lukáš 11,28
u.jpg
Pokud se vám naše stránky líbí tak se můžete podívat ještě na....
CO ODDĚLUJE ČLOVĚKA OD BOHA?  13.03kB
KLIKNI A OBJEVÍ SE TI POHYBLIVÝ OBRÁZEK
Když se obracíme na kohokoli jiného než na Boha, tak Boha tím urážíme. On je tím, kdo nás stvořil, kdo nám dal život, a Bible říká, že je Bohem žárlivě milujícím.Bůh nenávidí modly a jakékoliv uctívání jiných bohů a předmětů.

Bohy cizími ho popouzeli k žárlivosti, ohavnými modlami ho uráželi. Obětovali běsům, a ne Bohu, božstvům, jež ani neznali, těm novým, nedávno povstalým, před nimiž se vaši otcové nechvěli hrůzou. Opomněl jsi Skálu, která tě zplodila, zapomněls na Boha, který tě v bolestech zrodil.
Deutorominium 32,16-17

Bohy cizími ho popouzeli k žárlivosti, ohavnými modlami ho uráželi. 5. Mojžíšova 32,16

Řekl jsem jim: Odvrhněte každý ohyzdné modly, k nimž vzhlížíte, a neposkvrňujte se egyptskými hnusnými modlami, já jsem Hospodin, váš Bůh. Ezechiel 20,7

Nebudeš se ničemu takovému klanět ani tomu sloužit. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, Bůh žárlivě milující. Stíhám vinu otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, kteří mě nenávidí, 2. Mojžíšova 20,5

Nebudeš se klanět jinému bohu, protože Hospodin, jehož jméno je Žárlivý, je Bůh žárlivě milující. 2. Mojžíšova 34,14

Postačí nám tyto verše,aby jsme uctívali pouze našeho Stvořitele?

Vstupte do jeho bran s díkůvzdáním, do nádvoří jeho s chvalozpěvem! Vzdávejte mu chválu, dobrořečte jeho jménu, Žalmy 100,4

.....a vždycky za všecko vzdávejte díky Bohu a Otci ve jménu našeho Pána Ježíše Krista.
Efezským 5,20

V něm zapusťte kořeny, na něm postavte základy, pevně se držte víry, jak jste v ní byli vyučeni, znovu a znovu vzdávejte díky. Koloským 2,7
Nechte si zasílat novinky přímo do Vaší emailové schránky
Neboť Bůh tak miloval svět,že
dal svého jediného Syna,aby
žádný,kdo v něho věří,
nezahynul,ale měl život věčný.

Vstal Ježíš Kristus z mrtvých?

Nevím (17 | 8%)
Zápatí stránek
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one