Autor stránek

Autor stránek

Beránci pasoucí se u Pána Ježíše
Zde může být text o autorovi

Pěkný den milý návštěvníku!

-PŘÍCHODEM NAŠEHO SPASITELE JEŽÍŠE KRISTA.ON ZLOMIL MOC SMRTI A ZJEVIL NEPOMÍJEJÍCÍ ŽIVOT V EVANGELIU.
„Blaze těm, kteří slyší Boží slovo a zachovávají je.“ Lukáš 11,28
u.jpg
Pokud se vám naše stránky líbí tak se můžete podívat ještě na....
CO ODDĚLUJE ČLOVĚKA OD BOHA?  13.03kB
KLIKNI A OBJEVÍ SE TI POHYBLIVÝ OBRÁZEK

Jak mohu přijmout nabídku spasení a dostanu se tak do nebe ?

Boží Slovo říká-

Neboť Bůh tak miloval svět,že dal svého jednorozeného Syna,aby žádný,kdo v něho věří,nezahynul,ale měl život věčný.
Jan 3,16

SMÍŘENÍ S BOHEM
Smíření s Bohem,když lidstvo upadlo do hříchu po tom,co se Eva v ráji nechala oklamat Satanem v podobě hada a nabídla i Adamovi je možné JEDINĚ A POUZE skrze Kristovu krev,kterou za naše hříchy proléval na kříži sám Bůh v těle Ježíš Kristus.

Všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy,jsou ospravedlňováni zadarmo jeho milostí vykoupením v Kristu Ježíši.Římanům 3,23,24

Neboť toto jest má krev,která zpečeťuje smlouvu a prolévá se za mnohé na odpuštění hříchů.
Matouš 26,28

Chlubíme se dokonce Bohem skrze Ježíše Krista,který nás s ním smířil.
Římanům 5,11

V něm jsme vykoupeni jeho obětí a naše hříchy jsou nám odpuštěny pro přebohatou milost.
Efezským 1,7

SPASENÍ JAK
Spasení je možné jedině milostí tím,že uvěříme skrze víru,že Ježíš Kristus naše hříchy vzal z lásky k nám na sebe a tak jeho drahá krev byla prolita za nás na kříži.Nikoli konání našimi dobrými skutky,ani pravidelnými návštěvami kostela nebo společenství.

Milostí tedy jste spaseni skrze víru.Spasení není z vás,je to Boží dar,takže se nikdo nemůže chlubit.
Efezs.2,8-9

Neboť Syn člověka přišel,aby hledal a spasil,co zahynulo.Lukáš 19,10

JAK ZAČÍT
Boží Slovo říká-

Proto čiňte pokání a obraťte se,aby byly smazány vaše hříchy.Skutky 3,19

Člověk musí vyznat,že je hříšný,činit pokání ze svých hříchů s opravdovou lítostí,upřímně a vydat se cele Ježíši Kristu.

Těm pak,kteří ho přijali a věří v jeho jméno dal moc stát se Božími dětmi.Jan 1,12

Tak se znovuzrodí k novému životu s Bohem a dostane dar Ducha Svatého.

Vložím vám do nitra svého ducha,učiním,že se budete řídit mými nařízeními,zachovávat moje řády a jednat podle nich.Ezechiel 36,27

MOHU SI BÝT JISTÝ SVÝM SPASENÍM?

Kdo má Syna,má život,kdo nemá Syna Božího,nemá život.1.List Janův 5,12

Tak Boží Duch dosvědčuje našemu duchu,že jsme Boží děti.Římanům 8,16

Vyznáš-li svými ústy Ježíše jako Pána a uvěříš-li ve svém srdci,že ho Bůh vzkřísil z mrtvých,budeš spasen.

Srdcem věříme k spravedlnosti a ústy vyznáváme k spasení.Římanům 10-9,10

DEJ SE POKŘTÍT-

Skutky apoštolů 8,12 Ale když uvěřili Filipově zvěsti o Božím království a o Ježíši Kristu, dávali se pokřtít muži i ženy.

Skutky apoštolů 8,13 Tu uvěřil i sám Šimon, dal se pokřtít, byl stále s Filipem a nevycházel z úžasu, když viděl, jak se tu dějí veliká znamení a mocné činy.

Skutky apoštolů 9,18 Tu jako by mu z očí spadly šupiny, zase viděl a hned se dal pokřtít.

Skutky apoštolů 13,24 Před jeho vystoupením kázal Jan všemu izraelskému lidu, aby se odvrátili od svých hříchů a dali se pokřtít.

ČTI SI PRAVIDELNĚ BIBLI-

Abys byl ve spojení s Bohem a neměl úmysly světské.

NAJDI SI SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANÚ-

Galatským 3,26 Vy všichni jste přece skrze víru syny Božími v Kristu Ježíši.

Efezským 2,22 v něm jste i vy společně budováni v duchovní příbytek Boží.

1. Petr 2,10 Kdysi jste ‚vůbec nebyli lid‘, nyní však jste lid Boží; pro vás ‚nebylo slitování‘, ale nyní jste došli slitování.

1. Petr 2,16 Jste svobodni, ale ne jako ti, jimž svoboda slouží za plášť nepravosti, nýbrž jako služebníci Boží.

1. Petr 4,14 Jestliže jste hanobeni pro jméno Kristovo, blaze vám, neboť na vás spočívá Duch slávy, Duch Boží.
-------------------------------------------------
Nový život s Kristem

Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré, pominulo, hle, je tu nové! 2. Korintským 5,17

oblečte nové lidství, stvořené k Božímu obrazu ve spravedlnosti a svatosti pravdy. Efezským 4,24

Nyní, když jsme zemřeli tomu, čím jsme byli spoutáni, byli jsme zproštěni zákona, takže sloužíme Bohu v novém životě Ducha, ne pod starou literou zákona. Římanům 7,6
Nový život s Kristem
Nový život s Kristem
Nechte si zasílat novinky přímo do Vaší emailové schránky
Neboť Bůh tak miloval svět,že
dal svého jediného Syna,aby
žádný,kdo v něho věří,
nezahynul,ale měl život věčný.

Vstal Ježíš Kristus z mrtvých?

Nevím (17 | 8%)
Zápatí stránek
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one